Begaafdheid

Onderwijs aan begaafden
Op onze school vinden we het belangrijk dat ieder kind zich naar zijn/haar mogelijkheden kan ontwikkelen. Begaafde leerlingen hebben hiervoor extra uitdaging en begeleiding nodig. Ze hebben meestal niet genoeg aan de reguliere basisstof, omdat ze weinig moeite hoeven te doen om de lesstof te begrijpen en hebben minder herhaling nodig. Ze ontwikkelen zo weinig of geen leer- en studievaardigheden, die ze in het V.O. juist zo nodig hebben om hun talenten verder te ontwikkelen. Soms past de leerling zich aan, de motivatie om te presteren neemt af en de leerling gaat onderpresteren en dat willen we voorkomen. Daarom krijgen ze op onze school de basisstof compact aangeboden en komt er tijd vrij voor verrijkingswerk. Deze verrijking sluit beter aan bij het niveau van de leerling en zo krijgen ze kansen om te ”leren leren’’. Als blijkt dat dit niet voldoende is, bieden wij de mogelijkheid om leerlingen verrijkingslessen aan te bieden in het DenkLAB, onze interne verrijkingsgroep, waarbij we extra aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van begaafden. In het DenkLAB ontmoeten ze ook ontwikkelingsgelijken, voor ons een toegevoegde waarde van dit aanbod, omdat dit het welzijn bevordert. Wij vinden het belangrijk dat begaafden:

  • Leren denken (we stimuleren van een onderzoekende, kritische en reflectieve houding)
  • Leren leren (we werken aan studievaardigheden, zoals plannen, leren omgaan met fouten maken en leren doorzetten)
  • Leren leven (we begeleiden het ontwikkelen van een positief zelfbeeld samen met gelijkgestemden)
Aanbod
  • Lessen over begaafdheid, inzicht in jezelf, mindset, leren leren, plannen en doelen stellen
  • Lessen uit Vooruit met aandacht voor analytisch, creatief en praktisch denken
  • Filosofie, Denksleutels, onderzoeksvragen
Het aanbod in het DenkLAB staat in verbinding met de eigen groep, zodat er ook in eigen groep aan gewerkt kan worden. Dit geldt met name voor de bovenbouw.

Locatie DenkLAB
Het aanbod vindt wekelijks plaats op vrijdagochtend op het hoofdgebouw aan de Kreeft 37 te Hellevoetsluis en wordt georganiseerd in leeftijdclusters groep 4-5 en 6-7. Per cluster krijgen de kinderen een deel van deze ochtend les in het DenkLAB. Het aanbod en de begeleiding van deze specifieke doelgroep vraagt om een leerkracht die is opgeleid tot Specialist Begaafdheid. Op onze school is dat Marianne Venneman.

Aanmelding DenkLAB
  • Uit de DHH (Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid) is gebleken dat er sprake is van specifieke leer- en persoonlijkheidsvoorsprong, dit proces verloopt binnen de school en start bij de signalering door de groepsleerkracht.
  • Er is sprake van een didactische voorsprong van minimaal één jaar op meerdere kernvakken, in ieder geval voor Begrijpend lezen en Rekenen/Wiskunde
  • Naast het verrijkte aanbod in de groep blijft er een ondersteuningsbehoefte bestaan.

Bovenschools verrijkingsaanbod
Wanneer de ontwikkelingsvoorsprong erg groot is en het compacten en verrijken op school niet voldoende blijkt te zijn, is het mogelijk om een plek aan te vragen in één van de Bovenschoolse Plusgroepen van Onderwijsgroep EduMare.  De aanmelding hiervan verloopt via onze intern begeleider Annet Baalbergen.  Voor begaafden die dreigen uit te vallen of vermoedelijk onderpresteren organiseert Onderwijsgroep EduMare het Vooruitwerklab-op-locatie (dit is een speciale Bovenschoolse Plusgroep in samenwerking met het Centrum voor begaafdheidsonderszoek, Radbouduniversiteit Nijmegen), ook hiervan verloopt de aanmelding via de intern begeleider.
Voor leerlingen in groep 8 is er een mogelijkheid om onder schooltijd deel te nemen aan de mini-masterclass van Penta Collega CSG Jacob van Liesveldt of het Helinium in Hellevoetsluis.
De samenwerkende besturen organiseren bovenschoolse plusgroepen. Leerlingen van alle scholen kunnen door de intern begeleider worden aangemeld voor deze plusgroep.

Cookie instellingen